Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 728/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia decyzji Wojewody Gdańskiego z 6 VI 1983 r.

II OZ 168/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania

IV SA/Wa 1155/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarski Wodnej w przedmiocie nakazu usunięcia samowolnych nasadzeń drzew

OSK 1768/04 - Wyrok NSA z 2005-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wznowienia postępowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II OZ 1073/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska Nr DIOŚ-oa-pw/115/3639/05/SM w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 779/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 412/04 o odrzuceniu zażalenia E. W. - J. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 412/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącą od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 412/04 o oddaleniu skargi E. W. - J. na decyzję Mi...

II OZ 1063/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska Nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 339/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

II OZ 687/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie, w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji administracyjnej

IV SA/Wa 306/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2