Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 114/13 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań

II OSK 385/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta N.-T. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

II OSK 846/14 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie ochrony powietrza

II SA/Gd 310/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II OSK 1815/16 - Wyrok NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi G. G. i A. J. na chwałę Rady Gminy Rewal , nr XIV/57/15 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Rewal 1.

II SA/Bd 967/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie programu ochrony środowiska przed hałasem

II SA/Gd 367/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

IV SA/Wa 1595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (nr zaskarżonego aktu: [...] ).

II SA/Gd 854/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

II SA/Gl 1056/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Żywcu w przedmiocie zakazu używania jednostek pływających