Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II SA 686/99 - Wyrok NSA z 1999-06-24

1. Błędnym jest twierdzenie, iż imię i nazwisko oraz stanowiska pracownika państwowego /z wyjątkiem służb specjalnych/ lub samorządowego podlega ochronie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133 poz. 883/.~2. Z art. 62 ust. 2 Konstytucji RP wynika obowiązek udostępniania danych już istniejących /dokumenty/.~Natomiast żaden przepis nie zobowiązuje organów państwowych i samorządowych do wykonywania, wyłącznie na potrzeby pr...

III SA/Łd 81/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SA/Łd 738/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi