Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 2407/12 - Wyrok NSA z 2012-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w E. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

III SA 548/02 - Wyrok NSA z 2002-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie inne: odmowa przyznania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

SA/Bk 41/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-07-26

Przepis art. 14 ust. 13 ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. nr 114 poz. 492/ ma pierwszeństwo w zakresie zobowiązań podatkowych i wyłącza przepis art. 63 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444/.

III SA 126/94 - Wyrok NSA z 1994-08-03

Przy zbiegu dwóch podstaw prawnych do zwolnienia od podatku leśnego pierwszeństwo ma ustawa o ochronie przyrody /Dz.U. nr 114 poz. 492/, skoro ustanawia ona w art. 14 ust. 13 uprawnienie dalej idące; zwalnia od podatków bez ograniczenia, podczas gdy w art. 63 ust. 2 w związku z art. 62 ustawy o lasach /Dz.U. nr 101 poz. 444/ zawarte jest ograniczenie w postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego dopiero z końcem roku.

FPK 2/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Nadleśnictwa K. w K. od decyzji Przewodniczącego Zarządu Gminy L. w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej w podatku rolnym za 1999 r. po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2000 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w L., wniesionego...