Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 779/05 - Wyrok NSA z 2006-04-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały uchyla zaskarżony wyrok WSA w Warszawie i uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

II GSK 541/10 - Wyrok NSA z 2011-05-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności z tytułu nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

II SA/Go 487/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/94/12 Rady Miasta z dnia [...] r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Gl 702/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2729/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXII

II SA/Go 358/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXII