Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA 1156/92 - Wyrok NSA z 1992-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłaty za badania wartości odżywczej i energetycznej próby posiłku obiadowego

III SA 2486/00 - Wyrok NSA z 2002-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok

III SA 1295/01 - Wyrok NSA z 2001-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. z 29 marca 2001 r., (...), w przedmiocie nieważności uchwały Rady Powiatu O. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2001 r.

III SA 724/01 - Wyrok NSA z 2001-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 30 stycznia 2001 r., (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w O. w sprawie budżetu na 2001 r.

FPS 10/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-09

Skarga (...) Regionalnej Kasy Chorych w K. na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie obowiązku zwrotu dotacji po rozpoznaniu w dniu 9 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach, postanowieniem I SA/Ka 126/01 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1

II FSK 135/17 - Wyrok NSA z 2018-07-17

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 347/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r.

III SA/Wa 2308/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług