Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. [...] w C. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2. zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

IV SAB/Po 12/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-26

Skarga H.P. na bezczyność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie niewykonania wyroku z 0

III SAB/Gd 2/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Rz 720/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi T. P. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie nakazu sanitarnego dotyczącego fermy lisów

II OSK 1357/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.W. na niewykonanie wyroku NSA w sprawie o sygnaturze akt OSA 1/03 przez Szpital A. w W.