Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 302/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

II SA/Wr 364/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o wykonaniu aktu nadania

IV SA/Wa 4/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Skarga H. K. na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wniosku H. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2013 r.

II OZ 634/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego braku sprzeczności zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 296/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania gruntów nieleśnych i lasów z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych oraz przejęcie z Lasów Państwowych użytków rolnyc...

II SA/Wr 365/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania z rażącym naruszeniem prawa decyzji o nadaniu nieruchomości na własność

II SA/Gl 1041/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 1041/07

II SA/Gd 803/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego braku sprzeczności zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 343/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania gruntów nieleśnych i lasów z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych oraz przejęcie z Lasów Państwowych użytków rolnych

II SA/Łd 418/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania rekultywacji gruntów wyrobiska za zakończoną
1   Następne >   2