Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Po 133/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w S. na przewlekłość Starosty S. w przedmiocie cofnięcia decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów

VIII SAB/Wa 39/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

Wniosek E. C., J. C. o uzupełnienie wyroku WSA w Warszawie z 22 czerwca 2017 r. sygn. akt SAB/Wa 39/17 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy M. orzeka: uzupełnić wyrok WSA w Warszawie z 22 czerwca 2017 r. sygn. akt SAB/Wa 39/17 w ten sposób, że dodać punkt 5 w brzmieniu: zobowiązuje Wójta Gminy M. do rozpatrzenia sprawy dotyczącej usunięcia odpadów z działki nr [...] w miejscowości B. gmina M., w terminie 60 dni...

VIII SAB/Wa 39/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi E. C., J. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy M. 1. stwierdza, że Wójt Gminy M. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy M. miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Wójtowi Gminy M. grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych, 4. zasądza od Wójta Gminy M. na rzecz E. C., J. C. solidarnie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Po 33/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-07-02

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie odpadów.

II SAB/Ke 2/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-28

Sprawa ze skargi Wojciecha S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w przedmiocie usunięcia odpadów z nieruchomości

III SAB/Wr 1766/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-03

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,