Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 1109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 475/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości w celu wykonania remontu

II SA/Op 203/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na skutek skargi kasacyjnej A. M. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 203/15

IV SA/Wa 69/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-25

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę P. w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi tylko w przedmiocie zmniejszonej wielkości powierzchni działki ziemi

II SA/Bk 618/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zmieniającej decyzję udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej