Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 251/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Sz 1100/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 1100/16 odrzucającego Jego skargę na stanowisko Wojewody Z. wyrażone w piśmie z dnia [...] nr [...]

II SA/Ol 174/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' na postanowienie Wojewody '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 473/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-06

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii skargi kasacyjnej K. G. od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 473/16

VII SA/Wa 2382/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Wa 2630/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości