Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 962/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w związku ze skargą kasacyjną SKO [...] od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 962/14

II SA/Gd 645/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I SA/Wa 2268/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Skargi kasacyjne Z. G. od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Gl 470/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 470/15

I OZ 1496/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 10/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji