Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

III SA/Łd 743/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o odmowie umorzenia należności z tytułu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Sz 1531/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 578/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-08

Sprawa ze skargi F. O. o wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Sz 810/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Ol 239/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie odpłatnego wywłaszczenia części nieruchomości

VII SA/Wa 980/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

Skarga J. Ż. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych