Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 758/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 26/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-03

Skarga Z. Z. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 722/15

IV SA/Wr 513/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-31

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. S. od decyzji Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o uchyleniu decyzji w sprawie uznania za osobę bezrobotną

III SA/Łd 1025/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-01-30

WSA w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Krzemieniewska po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu I. N. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

III SA/Gl 767/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-14

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Brandys - Kmiecik, , , po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Dyrektora [...] Urzędu Pracy w K. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy