Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

III SA/Łd 1041/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 1288/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 473/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia '[...]' w przedmiocie sprzeciwu w sprawie rozbiórki budynku

II SO/Ol 9/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , II SO/Ol 9/13 odrzucające wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny Wojewodzie w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OZ 334/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego , nr PS-I.8640.586.2014 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 468/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-16

Skarga Z. C. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i utraty prawa do zasiłku

I OZ 244/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia...

II OZ 575/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   16