Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Kr 1259/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

II SA/Lu 318/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zażalenia skarżących

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Zażalenie na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

IV SAB/Wr 23/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego wskutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 23/10 odrzucające skargę kasacyjną skarżącej

II SA/Bk 287/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II GZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia

I OZ 632/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SAB/Sz 12/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Zażalenie na bezczynność Rektora Uniwersytetu Technologicznego w S. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Wr 420/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi J. K. na załącznik nr 3 w przedmiocie opinii K. do S. O. P. przy W. U.G. w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia planu dla terenu górniczego 'L. I' i 'M. I' w granicach terenu chronionego miasta L.
1   Następne >   +2   +5   10