Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 355/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. S., D. T., C. I., T. S., E. W., A. S. w przedmiocie nakazania Prezydentowi Wrocławia przesłania wymienionych w skardze operatów szacu...

I OZ 244/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej

I OZ 261/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 538/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 722/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wezwania K.C. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi K.C. na postanowienie SKO w Bielsku

I OZ 688/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa na pos...

I OZ 541/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia po...

I OZ 540/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia ...

I OZ 528/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.L. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 718/12

I OZ 864/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2