Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 odrzucające zażalenie A. U. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 o oddaleniu odwołania A. U. od zarządzenia Przewodniczącej składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 933/09 oddalającego wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy ..

I SA/Wa 1527/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 901/06 odrzucające zażalenie B. J., C. J. i J.J na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 901/06 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia B. J., C. J. i J. J. na zarządzenie WSA w Krakowie , sy...

II SA/Wr 37/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie umorzenia postępowania instancyjnego wszczętego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

I SA/Wa 1229/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wr 522/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę , nr [...]

I SA/Wa 393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 273/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

I SA/Wa 2103/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   4