Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia

II GZ 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia uznającego zarzuty na prowadzenie egzekucji administracyjnej za nieuzasadnione

V SA/Wa 2906/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Zażalenie na decyzję Ministra Finansów z dnia... września 2008 r. nr ... w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłaty legalizacyjnej;

I SA/Ke 73/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek

III SA/Wr 721/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

Skarga J. K. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia, zażalenia J. K. na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SA/Wr 721/08

I SA/Bd 66/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela i zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 1237/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

Zażalenie na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi na czynność egzekucyjną

II GZ 144/07 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. ; nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Bd 66/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela i zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 73/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu niewywiązywania się ...
1   Następne >   2