Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA 524/90 - Wyrok NSA z 1990-10-22

Skarga Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stosowania praktyk monopolistycznych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA 668/81 - Postanowienie NSA z 1981-10-21

skargę Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność' przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w J. oraz pracowników Zespołowego Gospodarstwa tej Spółdzielni na decyzję Wojewody Skierniewickiego w przedmiocie podjęcia postępowania o wymianę gruntów położonych we wsi J.D.

II SA 968/00 - Wyrok NSA z 2001-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (...) w przedmiocie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

II SA/Rz 463/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bojanów w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II OZ 1063/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów na cele nieleśne

IV SA/Wa 948/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie: wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów na cele nieleśne