Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA 429/02 - Postanowienie NSA z 2002-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dopuszczenia na prawach strony (...) Stowarzyszenia Kupieckiego w Z. do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na nabycie przez Domy Towarowe 'C.' S.A. w W. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

V SA 1806/03 - Postanowienie NSA z 2003-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania Edmarowi G. statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej