Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1153/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 444/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr '[...]' Rady Gminy Kowale Oleckie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 684/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 1333/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Działdowo w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Petrykozy, Klęczkowo, Krasnołąka, Turza Wielka, Niestoja, Ruszkowo, Sławkowo, Pierławki, Burkat.

II SA/Ol 588/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dywity w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV

II SA/Ol 678/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy w obrębie geodezyjnym 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2) zasądza od Rady Gminy na rzecz skarżących solidarnie kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Ol 1093/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 490/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora '[...]', obejmującego część gruntów wsi '[...]', z przeznaczeniem ich na cele usług turystyki, rekreacji i wypoczynku, z indywidualną zabudową letniskową i mieszkaniową 1/ stwierdza nieważność § 7 ust. 8 pkt 2 zaskarżonej uchwały i załącznika graficznego w tej części; 2/ zasądza od Gminy '[...]' na rzecz skarżącego kwotę 797 zł (siedemset ...