Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II FSK 1485/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi G.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Urzędowi Skarbowemu w K. i Izbie Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w W. za niewykonanie postanowienia sygn. akt I SAB/Wr 15/0

I SA/Wr 1095/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-19

Sprawa ze skargi A. P. w przedmiocie: niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 1138/10 dotyczącego odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I SA/Sz 691/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi W. M. o nałożenie grzywny na Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie niewykonanie orzeczenia sądu

I SA/Ol 232/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-09-20

Sprawa ze skargi M. K. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie z dnia

I SA/Gl 901/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi B. G. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. wyroku tutejszego Sądu w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych - sygn. akt I SA/Gl 42/05

III SA/Wa 521/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie przez Ministra Finansów wyroku WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2464/05

I SA/Go 43/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-21

Sprawa ze skargi TF S.A. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 1117/09 przez Dyrektora Izby Skarbowej

III SA/Wa 3176/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi S. J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 743/07 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. 1) wymierza Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywnę w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), 2) zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. na rzecz S.J. kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.