Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

III SA/Wr 15/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia zaległości podatkowej,

I SA/Wr 1179/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przestrzegania przepisów o badaniach i certyfikacji 1. uchyla zaskarżony wynik kontroli; 2. zasądza od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. na rzecz W.T. kwotę 10 zł (dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania poniesionych przed sądem; 3. zarządza wypłatę z kasy WSA we Wrocławiu na rzecz W.T. kwoty 1.990,- zł (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdzie...

I SA/Wr 1180/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-15

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez certyfikatu i bez oznaczenia znakiem bezpieczeństwa,

GSK 49/04 - Wyrok NSA z 2004-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zaległości z tytułu sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobu podlegającego obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa, a nie oznaczonego tym znakiem