Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I FSK 1881/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.

I FSK 183/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w przedmiocie przewlekłości postępowania Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w S.

I SAB/Ol 6/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi spółki A na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza Miasta postępowania w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2009 oraz od stycznia do marca 2010r. 1. orzeka, że postępowanie prowadzone przez Burmistrza Miasta jest przewlekłe i nakazuje Burmistrzowi Miasta wydanie decyzji w sprawie nadpłaty podatku w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdza, że przewlekłe postępowanie związane było z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza Miasta ...

III SAB/Wa 34/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi B. AG z siedzibą w Niemczech w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. dotyczącego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r.

I SAB/Wr 8/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-11

Sprawa ze skargi Z. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SAB/Kr 16/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-12

skarg 'V' Sp. z o.o. w L., na przewlekłość Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w postępowaniach prowadzonych pod sygnaturami, [...],[...],[...], w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Gd 4/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-05

Sprawa ze skargi 'A' na przewlekłość postępowania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 2013 r. do lutego 2014 r.

I SAB/Łd 7/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-02

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej zwrotu nadwyżki podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT

I SAB/Bd 9/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-16

Sprawa ze skargi L. Sp. z o.o. w T. na przewlekłość postępowania Naczelnika Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie kontroli podatkowej.

I SAB/Lu 3/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-17

skarg C. H. 'N.' spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na przewlekłe prowadzenie postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie postanowieniami z dnia: [...] nr [...], [...] nr [...], [...]. nr [...], [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 2012r. do lutego 2013r.
1   Następne >   +2   +5   +10   13