Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 716/81 - Wyrok NSA z 1981-05-14

Skarga Mieczysława R. na decyzję Wojewody Ostrołęckiego w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego za 1979 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 2 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta O. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Ostrołęckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Bk 1527-1528/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-05-21

Skarga Zdzisława J.S. na decyzje Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności na wspólnika spółki (...) za część zobowiązań podatkowych.

II SA 700/81 - Wyrok NSA z 1981-10-27

skargę Anny O. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Wojewodzie Radomskim w przedmiocie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku obrotowym za lata 1978

III SA 1199/95 - Wyrok NSA z 1996-05-17

skargę Zakładów Przemysłowo-Usługowych 'P.' spółka z o.o. w W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w przedmiocie wymiaru świadczeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lata 1991 i 1992 oraz odmowy umorzenia zaległości w świadczeniach na ten Fundusz.

III SA 534/95 - Wyrok NSA z 1996-04-26

Skarga Weroniki K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia nie ewidencjonowanego przychodu i ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Izby Skarbowej dziewięćset złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącej.

SA 1478/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

Skarga Tadeusza L. i Henryka W. na decyzje Wojewody Płockiego w przedmiocie pozbawienia prawa do zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej i w przedmiocie ustalenia opłaty za kartę podatkową i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżone decyzje oraz odpowiednie decyzje Naczelnika Gminy K. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Płockiego kwotę złotych dwa tysiące sześćset czterdzieśc...

III SA 981/91 - Wyrok NSA z 1991-11-06

Skarga Jana E. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności podatkowych w podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

Skarga Zbigniewa L. na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym za 1989 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 497/94 - Wyrok NSA z 1994-12-12

Skarga Hanny R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1990 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

skargę M-kiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego, spółka z o.o. w E., na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1993 r.
1   Następne >   2