Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

SA/Kr 981/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-28

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Bd 528/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

III SA/Kr 50/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie utraty prawa do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu

II SA 872/91 - Wyrok NSA z 1991-11-15

Skarga Renaty R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozwiązania stosunku służbowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Głównego Policji.

SA/Sz 509/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

I OSK 1986/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zapomogi

III ZP 22/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-06

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki (...) do rozstrzygnięcia (...).:~Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony, który przeszedł na rentę inwalidzką po dniu rozwiązania tej umowy, przysługuje odprawa rentowa stosownie do par. 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wynagrodzenia za pracę i przyznania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatr...

IV SA/Po 409/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Wniosek w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego

III SA/Kr 1150/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia