Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1359/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Sz 92/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Sz 1265/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1201/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1219/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi

II SA/Sz 41/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1197/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Sz 102/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem

II SA/Sz 12/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 75/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   10