Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

OSK 837/04 - Wyrok NSA z 2004-11-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie dodatku specjalnego dla burmistrza

III SA/Lu 154/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...], nr [...] w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

IV SA/Gl 734/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie stosunków pracy i stosunków służbowych stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa.

I OSK 1275/13 - Wyrok NSA z 2014-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi R. S. na czynność Prezydenta Miasta Zielona Góra w przedmiocie naboru na stanowisko dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej [...] w Zielonej Górze

II SA 572/97 - Wyrok NSA z 1997-12-30

Przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego nie jest urzędnikiem państwowym, objętym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U. nr 56 poz. 274 ze zm./.

I OSK 19/08 - Wyrok NSA z 2008-03-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. G. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

II SA/Ka 498/03 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Dyscyplinarnej II instancji przy Urzędzie Miejskim w K.-R. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego w sprawie zwolnienia ze służby

SA/Wr 691/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-29

Skarga Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie wprowadzenia zmian w statucie gminy i na podstawie art. 207 par. 4 w związku z art. 216a Kpa stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 54/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zawarcia umowy o pracę

II SA 680/93 - Wyrok NSA z 1993-05-05

skargę Rady Gminy w P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w sprawie powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej I instancji.
1   Następne >   3