Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 452/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świerczów w przedmiocie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipno w przedmiocie referendum gminnego;

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

II OSK 1658/11 - Wyrok NSA z 2011-11-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Podegrodzie w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie

II SA/Go 104/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Op 562/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Ke 764/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Szydłowie w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szydłów I. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Szydłowie Nr VIII/37/2003 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szydłów w zakresie treści § 77 załącznika Nr 1 stanowiącego statut Gminy Szydłów; II. stwierdza, że uchwała w części zaskarżonej nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Sz 1131/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic

II SA/Rz 804/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy [...]

II SA/Op 270/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Głogówek w przedmiocie regulaminu korzystania z gminnych obiektów
1   Następne >   +2   +5   +10   27