Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 176/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. B. w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę W. B. na rok 2008

III SA/Lu 249/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków dla nauczycieli

II SA/Go 204/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. nr [...] w przedmiocie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej

IV SA/Wr 611/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. G. w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską K. G. korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

IV SA/Wr 193/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie ustalenia na 2007 r. regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska L. jest organem prowadzącym

IV SA/Wr 140/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przeznaczenia w budżecie Gminy środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

II SA/Go 228/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 197/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Sikorska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Masternak - Kubiak (spr.) Sędzia WSA Wanda Wiatkowska- Ilków Protokolant Aleksandra Siwińska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawi. na uchwałę Rady Powiatu L. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkanioweg...

IV SA/Wr 290/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę w 2008 roku.

IV SA/Wr 280/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku...
1   Następne >   2