Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 673/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok

I SA/Łd 146/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji organu podatkowego pierwszej instancji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2014 rok i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

II SA/Łd 579/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych usług opiekuńczych

II SA/Łd 1132/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata po sprzeciwie od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Łd 519/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym na 2014 rok

II SA/Łd 578/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 28/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Łd 351/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

I SA/Łd 297/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2007 rok

II SA/Łd 1132/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   34