Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SA/Gl 599/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi J. K.(K.) na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Sz 666/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. T. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...]

I OZ 802/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Ol 222/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi M.S. na Gminę w przedmiocie wstąpienia w stosunek najmu

II SO/Ol 12/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu w sprawie wymierzenia Prezydentowi Miasta grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Olsztynie '[...]'

II SA/Sz 112/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie wypłaty mieszkaniowo

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

V SAB/Wa 6/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za komunalny lokal mieszkalny

II OZ 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 12/08 wymierzające Prezydentowi m. [...] W. grzywnę w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzekazania skargi [...] S.A. na bezczynność

III SA/Wr 497/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta J. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   8