Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej 'D.' Sp. j. K.J., R. G. z siedzibą w Z. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'D.' Sp. j. K.J., R. G. z z siedzibą w Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Kr 259/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi K. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. w sprawie znak [...] I. stwierdza, że Starosta L. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; I. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe; III. zasądza od Starosty L. solidarnie na rzecz K. D. i T. D. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VIII SA/Wa 378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi P. K. na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 83/17 1) wymierza Staroście Powiatu [...] grzywnę w kwocie [...] ([...]) złotych; 2) stwierdza, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącego P. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.