Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1887/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 35/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2210/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 16/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M.S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 29/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga Z.F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 946/16 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem

I OPP 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 420/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji po wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 31/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga Z.R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1479/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy