Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 6/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/15

II OPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-10

Skarga R.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1527/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SAB/Wr 299/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-16

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

II OSK 1363/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Skargi kasacyjne J.S. oraz Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

II OPP 12/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 440/19 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności

I SAB/Wr 244/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-12-18

Sprawa ze skargi: M.A.Z. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,