Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OPP 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga J. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 189/14 ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk technicznych

III SAB/Łd 6/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-28

Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. do wydania aktu w sprawie o wydanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. miało miejsce z rażącym nar...