Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki

II OPP 12/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt II SO/Po 8/05 w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wód opadowych z drogi powiatowej, sygn. akt II SA/Wr 174/04

II OPP 13/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nakazu inwentaryzacji budowlanej i oceny technicznej budynku, sygn. akt II SO/Po 9/05

II OPP 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr [...] w N. sygn. akt II ...

II OPP 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II SAB/Gl 49/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie załatwienia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II OPP 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt II SO/Po 7/05 w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania i przedłożenia projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku gospodarczego oraz oceny ...

II OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowieniowym postępowaniu, sygn. akt II SA/Kr 674/07