Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 65/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 196/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OPP 16/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 24/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1150/16 ze skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 23/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 457/16 ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w B. w przedmiocie stypendium socjalnego

I OPP 15/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1430/15 w zakresie nierozpoznania wniosku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OPP 18/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczeń

I OPP 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi na decyzję SKO w R. znak: [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga P. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 60/17 ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 21/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 827/15 ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji w K. wyroku WSA w Warszawie z 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 25/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   6