Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GPP 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga B. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sygn. akt III SA/Gl 817/04

II GPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt III SA/Po 546/08 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie wyjaśnienia treści zaświadczenia dotyczącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

VI SAB/Wa 39/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi 'F' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Finansów postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego 1. stwierdza przewlekłe prowadzenie przez Ministra Finansów postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego; 2.

II SA/Sz 880/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gl 9/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania jako bezprzedmiotowego)

II GSK 1237/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])

II GSK 1238/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])

VI SAB/Wa 12/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Gospodarki postępowania odwoławczego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

II GSK 1221/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])

II GSK 1222/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w K. w sprawie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ([...])
1   Następne >   3