Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 41/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału NSA w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczys...

I OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11

I OPP 25/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2299/10 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OPP 71/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 5/11 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OPP 130/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1746/05 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu podania

I OPP 139/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach o sygn. akt II SAB/Gl 50/14 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] i H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OPP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o wznowienie postępowania

I OPP 56/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1035/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 841/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   3