Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OPP 28/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 932/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej likwidację wysypiska śmieci

II SAB/Op 17/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OPP 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 54/12 w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania przed Wójtem Gminy Narew w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SO/Po 4/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Wniosek W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A'- W. R. w J. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi J. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II OPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 808/07 ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II OPP 20/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zobowiązania do usunięcia odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania

II OPP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga Stowarzyszenia zwykłego [...] z siedzibą w Warszawie na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1122/09 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OPP 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 99/12 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie przedłużenia decyzji w sprawie opłat za usuwanie nieczystości

II OPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

skarg H. B. i K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 434/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OPP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1263/10 ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   3