Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OPP 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga W. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 136/09 w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w przedmiocie opłaty za powtarzanie przedmiotu

I OPP 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie wznowienia studiów sygn. akt III SA/Gd 338/10

II SAB/Wa 5/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OPP 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 155/10 w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

I OPP 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga J. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 189/14 ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk technicznych

III SAB/Łd 6/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-28

Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. do wydania aktu w sprawie o wydanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. miało miejsce z rażącym nar...

I OPP 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1756/12 w sprawie ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie odmowy wymiany odpisu dyplomu w języku angielskim

I OPP 118/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1642/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania zażalenia

I OPP 127/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga R.Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 236/15 ze skargi na decyzję Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w przedmiocie zezwolenia na indywidualny tok nauki

I OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1212/14 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   +2   4