Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GPP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku

VI SAB/Wa 156/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

Sprawa ze skargi Z. P. na przewlekłość postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy '[...]'

VI SAB/Wa 144/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi Z. P. na przewlekłość postępowania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny '[...]'

VI SAB/Wa 2/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-17

Sprawa ze skargi H. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej H. T. kwotę 580 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II GSK 1466/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zgłoszenia znaku towarowego