Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w W. w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym...

II GSK 193/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów leczenia

II GPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 898/07 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

II GPP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-22

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GPP 5/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-01

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt VI SO/Wa 3/13 w sprawie z wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

VI SAB/Wa 26/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] w sprawie bezczynności Prezesa Narodowego Funduszu...

VI SAB/Wa 44/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

VI SAB/Wa 49/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; II. umarza postępowanie w zakresie stwierdzenia bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność organu oraz przewlekłe prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz R. B. kwotę 357 (trzyst...

VI SAB/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym 1. stwierdza przewlekłość prowadzonego postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłość prowadzonego postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz skarżącego R. B. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   +2   6