Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Po 1069/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 697/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, w wyniku wznowienia postępowania, wydania z naruszeniem prawa decyzji o statusie bezrobotnego;

II OZ 122/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 grudnia 2015 r. sygn. akt VIII SA/Wa 807/15 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi A.T. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z [...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę

II SO/Wr 6/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

I OZ 62/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gl 992/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Rz 836/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 498/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-05

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę
1   Następne >   2