Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 1952/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu [...] nr [...] w przedmiocie nieprzyjęcia pracy doktorskiej i niedopuszczenia do publicznej obrony

III SA/Kr 598/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu - Odwoławcza Komisja Stypendialna w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

II SA/Lu 983/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] Uniwersytetu [...] w przedmiocie powtarzania semestru

II SA/Go 678/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej [...]

I OZ 1949/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

II SA/Go 204/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

IV SA/Wr 787/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy weryfikacji decyzji odmawiającej zmian we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

II SAB/Wa 95/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia do obrotu prawnego decyzji