Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 241/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 121/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. K. o przyznanie zasiłku okresowego

II GW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Miechów w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r.

I OW 189/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 58/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. G. w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OW 110/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie [...] umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej

II GW 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

Wniosek P. S.A w L. w sprawie z wniosku P. S.A w L. o wydania decyzji na lokalizację w pasie drogowym dz. nr ewid. [...] w miejscowości. W., gmina G., kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz ze słupem.

I OW 246/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. W. w sprawie przyznania pomocy finansowej