Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-27

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 28/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta [...] przez wskazanie powiatu właściwego do pokrywania wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie małoletniej S.V. umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 16/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w P. II Wydział Karny , sygn. akt: [..] w stosunku do P.K.