Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II GW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 17/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym sieci wodociągowej

II GW 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-27

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 28/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 27/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 26/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków M. K. o zasiłek okresowy oraz schronienie

I OW 25/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania A. K. od decyzji Wojewody [...] z [...] września 2019 r. znak: [...] o odmowie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OW 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2